e-FORGRIS ver 4.0
 Electronic Forest Genetic Resource Information System
 Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 

 

e-FORGRIS versi 4.0 adalah aplikasi dalam talian 
yang dibangunkan dengan penambahbaikan kepada
ciri serta fungsi sistem berkaitan pengurusan maklumat
biji benih pokok hutan dan pemerolehan sumber
tumbuhan hutan.

e-FORGRIS diselia oleh
Bahagian Ladang Hutan dan Perlindungan Hutan,
Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

e-FORGRIS memberi fokus kepada bidang berikut :-
>>>  Pengurusan Daftar Kawasan
>>>  Pengurusan Daftar Pokok Ibu
>>>  Pemantauan Aktiviti Pemerhatian Fenologi
>>>  Pengurusan Biji Benih

Dari segi fungsi aplikasi, e-FORGRIS menyediakan
fungsi Penyediaan Data, Senarai Data, Pengesahan
Data, Carian Maklumat dan Penjanaan Pelbagai
Laporan Bulanan dan Tahunan.

e-FORGRIS adalah aplikasi berteknologi web dengan
pangkalan data pusat.  Pengguna berdaftar boleh
mengakses aplikasi ini menggunakan pelayar internet
yang mempunyai sambungan ke rangkaian sistem
komputer Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia.

Semua maklumat e-FORGRIS telah distrukturkan
mengikut negeri-negeri.  Selaraskan dengan itu,
pengguna e-FORGRIS merupakan kakitangan dan
pegawai di Pejabat Perhutanan Negeri.

Maklumat di peringkat negeri perlu disahkan sebelum
pelbagai laporan boleh dijanakan sebagai rujukan
rasmi.

       Anda perlu menjadi pengguna berdaftar untuk menggunakan e-FORGRIS.  Pengguna peringkat Pejabat Perhutanan Negeri boleh berperanan sebagai
PENGGUNA NEGERI atau PENTADBIR NEGERI.  Pengguna peringkat Ibu Pejabat pula adalah PENTADBIR IBU PEJABAT. 
Pengguna peringkat Pejabat Perhutanan Negeri dihadkan capaian maklumat ke atas negeri masing-masing sahaja.


   Log Masuk   
 
 No. K/P   
 Kata Laluan   
 

GEN_PenggunaBaru.php

GEN_LupaKatalaluan.php

GEN_TukarKatalaluan.php

      PEMERHATIAN FENOLOGI

Aktiviti bulanan ini dipertanggungjawab untuk dijalankan
oleh kakitangan Pejabat Perhutanan Negeri masing-masing.

Rekod/catatan permerhatian fenologi ke atas pokok-pokok ibu
di lapangan perlu dimasukkan ke dalam e-FORGRIS serta
disahkan pada setiap bulan.

PENGURUSAN BIJI BENIH

Proses-proses kerja pengurusan ini adalah mengikut
perkembangan fenologi pokok ibu yang terlibat.  Dalam kes
tertentu, biji benih yang dikutip boleh diagihkan kepada lain-lain
negeri bagi kerja-kerja selanjutnya.

Skop kerja pengurusan biji benih meliputi :-
1.  mengutip biji benih di lapangan
2.  memproses biji benih di tapak pemprosesan
3.  menjalankan ujian (secara terpilih) ke atas biji benih
4.  menyimpan dan memantau tumbesaran biji benih 
5.  merekod pengeluaran biji benih

PROSES KERJA AM e-FORGRIS

Maklumat Daftar Kawasan, Daftar Pokok Ibu, Data
Pemerhatian Fenologi, Data Kutipan, Pemprosesan,
Pengujian, Penyimpanan dan Pengeluaran biji benih
dimasukkan oleh Pejabat Perhutanan Negeri secara terus
ke dalam pangkalan data pusat e-FORGRIS.

Maklumat yang disediakan perlu disemak serta disahkan
diperingkat negeri.  Proses kerja ini bermula dengan status
PENYEDIAAN DATA, MOHON SAH, LENGKAP & DISAHKAN,
TIDAK LENGKAP dan DATA DIKUNCI yang melibat aliran
penggunaan aplikasi di antara Pengguna Negeri,
Pentadbir Negeri dan Pentadbir Ibu Pejabat.


e-FORGRIS telah diuji untuk digunakan melalui Internet Explorer, Google Chrome, Google Chromium, Mozilla Firefox, Fedora dan Opera.

Untuk menjimatkan sumber-sumber ICT, anda hendaklah menutup skrin kerja anda apabila selesai dan pastikan skrin HALAMAN UTAMA atau skrin LOGIN dipaparkan.